Animatieve grondhouding, 17 januari 2013

In onze huizen vertrekken we vanuit het levensverhaal van de bewoner dat de zorgthematiek kleurt. Vroegtijdige zorgplanning wil een antwoord bieden op de vraag: “Hoe wil je begeleid worden?” Het betekent zicht krijgen op wensen en verlangens die het verhaal van de bewoner tekenen. Het wil leven en sterven op een zinvol verantwoorde manier verbinden met elkaar en dit vanuit een diep respect voor de eigenheid van elke bewoner. Vandaar dat we van bij opname oog willen hebben voor de diversiteit binnen onze bewonerspopulatie. De kwaliteitscirkel “animatie, wonen en psychosociaal welbevinden” wil hieraan mee vorm geven.


Animatie helpt de oudere zich in een voorziening thuis te voelen, zich aangesproken te voelen en zin te ervaren in het dagelijkse leven. Vanuit een onderhandelde zorg willen we een animatief aanbod aanreiken dat aansluit bij het levensverhaal van de bewoner. Deze zorg wil inspelen op gebeurtenissen die zich voordoen. Het wil een waaier van activiteiten aanbieden die vorm geven aan de leefwereld van de bewoner. Het wil zinvolle nabijheid ontplooien in de groeiende zorgafhankelijkheid van bewoners ten einde to

Onze animatieve grondhouding wil een vertaling zijn van de “basisattitude”, zoals ze in de werking van onze woonzorgcentra beschreven is.  “Wij willen garant staan voor een grondhouding die het verhaal van de bewoner draagt en voedt en die vanuit een diepe stille bewogenheid aandacht heeft voor de concrete  zorgen, noden en vragen van de bewoner. We willen doorheen het verblijf van de bewoner in onze huizen een gids zijn in de keuzes die gemaakt worden vanuit de zorgthematiek van het leven en de verzorging die hiermee verbonden is.”

Animatie is het scheppen van een thuisklimaat waarin de bewoner zijn levensverhaal verder kan “be-leven”. Dit trachten we te bereiken door het erkennen en respecteren van onze organisatie als een ‘leefomgeving’ van de bewoner. Een open visie op ouderen en zorg kan ons hierbij helpen.

In elk contact willen we de bewoner als “uniek” beschouwen, met respect voor zijn eigenheid, wensen en ideeën, mogelijkheden en kwetsbaarheden, morele, politieke, religieuze en existentiële waarden, levensloop en levensverhaal. Via een open en geïnteresseerde omgang met naasten en het stimuleren van hun actieve inbreng erkennen we hen als een volwaardige partner in zorg.

Het is belangrijk dat medewerkers elkaar positief stimuleren in een enthousiaste en respectvolle samenwerking. Deze houding is fundamenteel aanwezig in de omgang van alle medewerkers met hun bewoners, hun naasten en collega-medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze animatieve grondhouding samen werken aan een kwaliteitsvolle zorg op maat.

Animatie wil méér zijn dan een aantal geïsoleerde activiteiten. Het wil oog hebben voor een evenwicht tussen enerzijds een groepsgerichte en anderzijds een geïndividualiseerde benadering. Deze animatieve grondhouding verankert zich in een interdisciplinair overleg en resulteert in een begeleiding op maat van elke bewoner. Bovendien willen we vanuit een juridische bewogenheid  onze begeleiding  met zorg uitbouwen.

• Het begeleiden van de bewoner en zijn betekenisvolle andere in de nieuwe leefomgeving waarbij interesse en respect getoond
  worden voor de persoonlijke voorkeur en zijn/haar levensverhaal.

• Het bevorderen en bestendigen van de animatieve grondhouding bij alle medewerkers.

• Activiteiten (individueel en collectief) aanbieden op maat van de bewoners door een goede programmatie en organisatie.

• De meerwaarde van vrijwilligers optimaal integreren binnen onze werking.

• Het opstellen en evalueren van een animatief plan, in samenspraak met de bewoners het animatieteam en het afdelingsteam.

• Het werken met kleine groepen binnen een welomschreven afdeling.

• De drempel van en naar de buitenwereld verkleinen.

• Het systematisch evalueren van de werking door bewoners en medewerkers hierbij te betrekken.

Vanuit het respect voor de eigen keuze van de bewoners willen we ons richten tot zowel cognitief sterke als minder sterke bewoners, met een bijzondere aandacht voor bewoners met dementie.

We willen dit realiseren vanuit een grote betrokkenheid met de familie / naasten van bewoners. Als open huis willen we ruimte bieden voor een  aanbod dat we enerzijds zelf organiseren en anderzijds door externen laten dragen.