Kwaliteitszorg, 17 januari 2013

Door onze opdrachtsverklaring staan we borg voor een aangepaste, kwaliteitsvolle, onderhandelde, toegankelijke ouderenzorg.

Kwaliteitszorg laat zich in met de zorg om de kwaliteit. Om tot een optimale kwaliteit te komen dienen we met vier invalshoeken rekening te houden: de bewoner en zijn familie/naasten, de medewerker, de arts en de organisatie.

Kwaliteitszorg vertrekt vanuit een ethische reflectie op zorg, een zorg die aansluit bij het wettelijk kader.  Ze  biedt een draagvlak voor relationele kernprocessen die zich in de organisatie van de zorg opdringen. Het kwaliteitshandboek zorgt voor de nodige stabiliteit in de organisatie. De visieteksten en procedures zorgen voor het beheersen en bewaken van de kernopdracht van de organisatie. De kwaliteitsplanning is een leidraad en plant verbetering waar nodig. Zo wordt er dynamiek gebracht in het werken aan de kwaliteit van zorg.

Onze kwaliteitsplanning krijgt vorm via “beleidsplannen”, een “interne audit”, “tevredenheidmetingen” en een “zelfevaluatie-instrument”. Dit laatste helpt om een diepgaande doorlichting en evaluatie te maken van het eigen functioneren en de resultaten die worden geboekt. Tegelijk zet dit instrument ons op het spoor van “sturen,  coachen, ondersteunen,  leren en resultaatgericht werken”, en dus toename van excellentie.

De beheersovereenkomst, beleidsplannen op afdelings-, huis- en vzw-niveau beschrijven onze doelstellingen.
De actualiteitswaarde  van het kwaliteitshandboek wordt bewaakt door de proceseigenaar op vastgestelde tijdstippen (interne audit).

Kwaliteit van zorg handelt over de inhoud van de geboden zorgen. Het is belangrijk zicht te krijgen op onze sterke en zwakke kanten in de hulp- en dienstverlening. Via het formuleren van normen, kunnen we kwaliteit meten en evalueren. Die kwaliteit kunnen we gaan verbeteren door het zoeken naar structurele oplossingen: via kwaliteitscirkels willen we de bewoner begeleiden, bejegenen en aanspreken.

Het levensverhaal (1) van mensen is het vertrekpunt van ons ethisch verantwoord werken (2) en zorgen voor. We willen vanuit een open dialoog een transparant onthaal (3) creëren dat aandacht geeft aan de zorgen en noden van de bewoner en zijn naaste omgeving. Aandacht voor mobiliteit (4) wil de eigenheid, de autonomie en de zelfredzaamheid van elke bewoner bewaken en garanderen. Onze  hotelzorg,  voeding en maaltijdcultuur (5) wil de levenskwaliteit van de bewoner mee vorm geven. Leven en psychosociaal welbevinden worden doorheen een animatieve grondhouding en wooncultuur (6) behartigd. In de kwetsbaarheid van het leven en de groeiende afhankelijkheid in de zorg willen we oog behouden voor detail en garant staan voor een goede hygiëne (7) en professionele wondzorg (8). We willen een luisterend oor (7) zijn voor het levensbeschouwelijke zingevingkader (9) van de bewoner en mee zoeken naar rituelen en symbolen die hiervoor tekenend zijn. Met zorg en in overleg willen we ruimte laten voor beschermende maatregelen en aandacht hebben voor valpreventie (10) en dit vanuit een interdisciplinair overleg waarbij de bewoner of zijn vertegenwoordiger centraal staat. Het sterven, afscheid nemen en loslaten zijn thema’s die vorm krijgen in de palliatieve zorgcultuur (11). Heel bewust willen we aandacht geven aan de meest kwetsbare wilsonbekwame bewoners. Juist hier is het verhaal van “vroegtijdige zorgplanning” zo belangrijk. De zorg in vraag stellen is hier een must. Kunnen we een antwoord geven op de vraag: “Wat wij nu doen, zou hij/zij dit gewild hebben?” Deze specifieke doelgroep van bewoners met dementie (12) vraagt een voortdurend kritische bevragen en bewaken van  de zorg. Niet zozeer “Wat doen we?” maar eerder “Waar zijn we mee bezig?” “Voegen we dagen aan het leven toe of leven aan de dagen toe …” Vragen die juist hier vroegtijdig en met de juiste mensen moeten  besproken worden.

Wij willen garant staan voor een grondhouding die het verhaal van de bewoner draagt en voedt en die vanuit een diepe stille bewogenheid aandacht heeft voor de concrete  zorgen, noden en vragen van de bewoner. We willen doorheen het verblijf van de bewoner in onze huizen een gids zijn in de keuzes die gemaakt worden vanuit de zorgthematiek van het leven en de verzorging die hiermee verbonden is. Via de registratie van zorgparameters en de bespreking van de resultaten van die meting willen we de kwaliteit van zorg op een systematische wijze opvolgen en bijsturen.

Om de noden en vragen van bewoners beter in te schatten hanteren we een tevredenheidmeting. De bevindingen resulteren via een open dialoog in aandachtspunten. Aandachtspunten die de verhoging van de kwaliteit van zorg faciliteren. Daarnaast beheersen we de kwaliteit door te werken met procedures waarbij we de bewaken dat we deze op gezette tijden evalueren.

We willen vanuit de diversiteit in onze bewonerspopulatie inspelen op hun keuzes of verwachtingen in verband met zorg. Wil een bewoner zo lang mogelijk  kunnen leven met de hulp van een zorgcultuur die alle mogelijkheden van het leven garandeert, dan kan dit. Maar ook als hij/zij wil gaan voor het behoud van levensfuncties met als doel het leven leefbaar en aangenaam te maken, of als hij/zij kiest voor het comfort van leven en sterven van bij de opname. Wij willen onze zorg hierop afstemmen vanuit een bewuste keuze voor een vroegtijdige zorgplanning die resulteert in een onderhandelde zorg vanuit interdisciplinaire bewogenheid.

Het is voor ons een  uitdaging om een gezamenlijke betrokkenheid te realiseren. Hierbij worden alle medewerkers actief betrokken en uitgedaagd om zo zin en betekenis in hun zorg te creëren en verantwoordelijkheid op te nemen.

Betekenissen zijn niet zonder meer af te leiden uit scores en meetresultaten. Ze zijn het basismateriaal dat vanuit “vroegtijdige zorgplanning” concreet vorm krijgt en in een interdisciplinaire werking ingebed is.