Visie op medische zorg, 17 januari 2013

In onze huizen vertrekken we vanuit het levensverhaal van de bewoner die de zorgthematiek kleurt. Vroegtijdige zorgplanning wil een antwoord bieden op de vraag: “Hoe wil je verzorgd worden?” Het betekent zicht krijgen op de zorgen, de noden, de vragen en de behoeften die het verhaal van de bewoner tekenen. Het wil leven en sterven op een zinvol verantwoorde manier verbinden met elkaar en dit vanuit een diep respect voor de eigenheid van elke bewoner. Vandaar dat we van bij de start oog willen hebben voor de diversiteit binnen onze bewonerspopulatie. De medische zorg is hierbij een cruciale invalshoek die rekening houdt met de specificiteit van de bewoners. Ze wil mee garant staan voor een zorg met oog voor de vragen en noden eigen aan de leeftijd en het geriatrische ziektebeeld.

De huisarts kan hiervoor een beroep doen op een interdisciplinair team. Tevens is er in elk huis een coördinerend en raadgevend arts (CRA) aangesteld. Hij/zij ziet erop toe dat alle richtlijnen worden gevolgd om zo ziekten te voorkomen, te beperken en te behandelen. Binnen de woonzorgcentra worden onze Coördinerend Raadgevend Artsen ondersteund door een ethische denkgroep die mee waakt over de uitvoering van beslissingen die op de grens van leven en dood genomen worden. Via de kwaliteitscirkels wordt hen een kader aangeboden dat hun medische interventies faciliteert en ondersteunt.

Van de artsen verwachten we dat ze garant staan voor een grondhouding die het verhaal van de bewoner draagt en voedt en die vanuit bewogenheid aandacht heeft voor de concrete zorgen, noden en vragen van de bewoner. Hij is als gids in de keuzes van zorg een essentiële gesprekspartner.

Onze keuze voor vroegtijdige zorgplanning vertrekt vanuit de bewoner en krijgt vorm doorheen een interdisciplinaire werking. De bewoner en zijn (aangeduide) familie/naasten worden in de besluitvorming op regelmatige basis gehoord en betrokken en dit in overleg met de arts, de zorgverleners, een vertegenwoordiger van het woonzorgcentrum.

De CRA verbindt zich in zijn besluitvorming aan het juridische kader dat de bewoner beschermt (Wet op de patiëntenrechten 2002 , Wet op Palliatieve zorg 2002,Wet op euthanasie 2002, Grondrechten van de Europese unie 2000, Kwaliteitsdecreet en het Woonzorgdecreet van 2010). De CRA waakt er over dat de medische dossiers correct worden bijgehouden. Hij zal vooral zijn collega-huisartsen vertrouwd maken met de visie van het huis op de medische zorg en er mee voor zorgen, dat die wordt toegepast. Hij wordt gevraagd aandacht te hebben voor de diversiteit van keuzes in zorg en specifieke medische zorg van onze bewonerspopulatie. Die medische zorg vertrekt van bij de zorgen, noden en wensen van de bewoner , liefst in samenspraak met zijn naasten, en wordt ingebed in een interdisciplinaire overlegcultuur, tekenend voor een onderhandelde zorg.

Een bewoner kan beslissen dat zij/hij nog alle preventieve en curatieve zorgen wil krijgen om haar/zijn gezondheid te optimaliseren. Een belangrijke keuze voor de bewoner is, of zij/hij nog naar het ziekenhuis wil en zo ja waarvoor. Een tweede mogelijkheid is kiezen voor het in stand houden van alle functies, en zo de levenskwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau te behouden. Een derde mogelijkheid is kiezen voor het comfort van leven en sterven van bij de opname. Er kan voor geopteerd worden de comfortzorg, zoals reeds voorheen geboden werd, verder te zetten en te intensifiëren.

Wij willen bewust ruimte geven aan een vroegtijdige zorgplanning die resulteert in een onderhandelde zorg vanuit interdisciplinaire bewogenheid. Hierbij worden alle medewerkers actief betrokken en uitgedaagd om zo zin en betekenis in hun zorg te creëren en verantwoordelijkheid op te nemen.

Voor welke optie de bewoner ook gaat, het is de bedoeling om lijden en pijn te vermijden of minstens beperkt te houden. Welke keuze de bewoner ook maakt van bij opname, hij/zij wordt de zekerheid geboden dat deze keuze op elk moment kan herbekeken en aangepast worden.

Om al die beslissingen vanuit een juist ziektebesef te kunnen nemen zal de huisarts de nodige informatie geven en de keuze van de bewoner aan alle medewerkers doorgeven zodat het ganse team op de hoogte is van de verwachtingen.