Privacybeleid

Op 25 mei 2018 werd de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming (ook GDPR genoemd) van kracht ter vervanging van de sinds 1992 bestaande wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter gekend als de privacy wetgeving.

De Verordening Gegevensbescherming bepaalt het algemene kader voor de verwerking van persoonsgegevens, dat in de context van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar nog verder wordt aangevuld door andere relevante wetgeving, zoals de Wet Patiëntenrechten, het beroepsgeheim …

Om de nodige kwalitatieve zorg te kunnen verlenen, is het van essentieel belang dat wij over correcte persoonsgegevens beschikken. De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar hecht hierbij enorm veel waarde aan het respect voor en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij wensen u hierbij te informeren over het beleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens.

Het beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. We verstaan hieronder niet alleen de persoonsgegevens van bewoners, maar ook de persoonsgegevens van medewerkers, al dan niet in dienstverband, zorgverstrekkers, familieleden, bezoekers, leveranciers, derden …

Het beleid strekt zich uit tot elke (semi-)geautomatiseerde verwerking en tot handmatige verwerkingen indien de persoonsgegevens zijn opgeslagen of bedoeld zijn om te worden opgeslagen in een bestand. Verwerkingen van bewonersgegevens zijn tevens onderworpen aan de Wet Patiëntenrechten (recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier) en het beroepsgeheim.

Het beleid is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden. Zowel persoonsgegevens die worden verwerkt voor de zorg van de bewoner, rapporteringsdoeleinden, administratie van medewerkers in het kader van de afgesloten arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst, financiële gegevens, kwaliteitscontroles of risicobeoordelingen vallen onder het beleid voor gegevensbescherming.

Het voldoen aan de vereisten uit de Verordening Gegevensbescherming vormt ook meteen de doelstelling van het beleid gegevensbescherming van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De gegevens worden verzameld en bewaard in het kader van onze zorg- en dienstverlening.
Deze verwerking kan gebeuren omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is in het kader van gezondheidszorg, om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen, in het kader van het gerechtvaardigd belang, of op grond van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene met die verzameling en bewaring (eventueel door ondertekening van een overeenkomst, of van een daartoe opgesteld formulier).

Bij de verwerking van de persoonsgegeven hanteert de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar de volgende basisprincipes:

Rechtmatige verwerking en gerechtvaardigd doel
Alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar verantwoordelijk is, worden afgetoetst op basis van het beginsel rechtmatigheid.
Voor de verwerking van gevoelige gegevens gaan we steeds na of de door de wetgever specifieke opgesomde voorwaarden van toepassing zijn, met name voor het verstrekken van gezondheidszorg, voor verplichtingen in het kader van het arbeidsrecht of het sociale zekerheidsrecht … We waken erover dat het doel dat wij hiervoor vooropstellen gerechtvaardigd is, in lijn is met onze missie en visie en onze juridische eigenheid.

Eerlijk en transparant
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn bedoeld om een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. Wij zullen steeds duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
De persoonsgegevens kunnen in dit kader worden geraadpleegd door medewerkers van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.

Minimale gegevensverwerking
Bij het verwerken van persoonsgegevens waken we erover dat de persoonsgegevens die we verwerken toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk zijn binnen het beoogde doel.

Juistheid
Wij streven er steeds naar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken in lijn met het beoogde doel van de verwerking. Wanneer de kans bestaat dat de persoonsgegevens niet actueel of fout zijn, zullen we de nodige acties ondernemen om de gegevens te corrigeren of zo nodig te wissen. Wanneer de correctheid van gegevens door de betrokkene wordt betwist, nemen we weloverwogen beslissingen, in overeenstemming met het toepasselijk recht, met het oog op de juistheid van de gegevens en de vrijwaring van het recht op goede zorg en een kwalitatief dossier.

De opslagbeperking
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en het beoogde verwerkingsdoel. Wanneer persoonsgegevens worden gearchiveerd, respecteren we de wettelijke en administratieve voorschriften die hierop van toepassing zijn.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar neemt de passende technische en organisatorische maatregelen met het oog op een passende beveiliging van de persoonsgegevens om de integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens te garanderen.

 

De algemene en eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de wettelijke verplichtingen in de voorziening m.b.t. gegevensbescherming als verwerkingsverantwoordelijke rust bij de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar. De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld om advies te verlenen en toezicht te houden op de verwerkingsprocessen van alle persoonsgegevens. Ter uitvoering van het gegevensbeschermingsbeleid worden de volgende maatregelen genomen.

Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Naleving van de rechten van de betrokkene
Bij de verwerking van persoonsgegevens beogen wij steeds de strikte naleving van de rechten van de betrokkenen.  Hierbij worden de volgende rechten van de betrokkene gerespecteerd:

Recht op beperking
Wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en brengen wij u hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en een kopie
U hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U hebt ook het recht om van deze informatie gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens onjuist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid
U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan derden. De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar zal deze vraag zorgvuldig bekijken en nagaan of alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden.

De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door een e-mail met zijn vraag en/of opmerkingen te richten aan dpo@zusters-berlaar.be. Voor eventuele vragen, opmerkingen klachten of bezwaren kan de betrokkene steeds terecht bij de Data Protection Officer (DPO) via e-mail op het adres dpo@zusters-berlaar.be. De betrokkene heeft tevens steeds het recht om zich voor eventuele klachten te richten tot de toezichthoudende gegevensautoriteit.